Higaonna Morio Sensei Dojo Kun

Dojo kun

道場 訓

Hitotsu reigi o omonzuru koto

一つ 礼儀 を 重んずる こと

Respect others

Hitotsu shinshin no renma ni hagemu koto

一つ 心身 の 練磨 に 励む こと

Train your mind and body

Hitotsu hibi no tanren o okotarazu dentō karate o mamoru koto

一つ 日々 の 鍛錬 を 怠らず 伝統 空手 を 守る こと

Practice daily and protect traditional karate

Hitotsu Gōjū Ryū karatedo no shinzui o tankyū suru koto

一つ 剛柔流 空手道 の 真髄 を 探究 する こと

Strive to reach the essence of Goju Ryu

Hitotsu futō fukutsu no seishin o yashinau koto

一つ 不撓 不屈 の 精神 を 養う こと

Never give up